نفرین شدگان

نفرین شدگان

سال ۲۰۱۸
ایران
فیلم کوتاه
۳ دقیقه, 12+
پدربزرگ، قصه‌‌ای از کارگران نفرین شده را برای کودک تعریف می کند.با اتمام داستان و بستن کتاب، اتفاقات عجیبی رخ می دهد.کودک متوجه می‌شود کتاب قصد گفتن چیزی را دارد.آن‌ها شروع به جست و جو می کنند و متوجه پنکه قدیمی ایرانی داخل کمد می شوند...
زبان ها: فارسی