مک دونالدز تقدیم میکند

مک دونالدز تقدیم میکند

سال ۲۰۱۸
ایران
مستند
۲۹ دقیقه, 16+
مستند »مک دونالذز تقدیم می کند« به نقد نظام سرمایه‌داری با محوریت شرکت مک دونالدز می‌پردازد.
زبان ها: فارسی