مرگ فیدل

مرگ فیدل

سال ۲۰۱۸
ایران
فیلم-تئاتر, درام
۶۰ دقیقه, 6+
ریش، سیگار برگ، لباس نظامی سبز زیتونی!
زبان ها: فارسی