سماع آب

سماع آب

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۸ دقیقه, 12+
آفرینش، برهوت ،صحرا وخاکی که همه زمین را فرا گرفته بود برهوت خاک، اسراری را که در دل نهفته دارد وبدون خود را به رخ هستی می کشاند و آسمان زوج زمین شد به سماع آب ورقص وجود ،گردش ایام وجلوه گری صنع ونقاش ازل بار دگر شد در عمل ورقص آب به هر کجا که رفت سبزه بر آورد نویسنده :علیرضا خطیب زاده گوینده :رضا باقری کارگردان :غلامعلی سرخابی
زبان ها: فارسی