آیا با کالای ایرانی میتوان زندگی را اداره کرد؟

آیا با کالای ایرانی میتوان زندگی را اداره کرد؟

سال ۲۰۱۹
ایران
اجتماعی
در این سری مستند سعی شده تا ظرفیت های تولید داخلی برای تامین یک زندگی به مایش درآید.
زبان ها: فارسی